หน้าแรก ผลิตภัณฑ์ สิทธิบัตร ติดต่อ-สั่งซื้อ  


  


        ทุกวันนี้ ปัญหามลภาวะและสิ่งแวดล้อมเป็นพิษ

         ได้พุ่งขึ้นถึงจุดวิกฤตจนประชาชนไม่อาจนิ่งดูดายต่อไปได้แล้ว

          สะท้อนได้จาก ปรากฏการณ์ต่างๆ ให้เห็นอย่างต่อเนื่อง อาทิ

         โลกร้อน (global warming) , อากาศแปรปรวน นับวันจะทวีความรุนแรง

         ประชากรเพิ่ม....การจัดการสิ่งแวดล้อมไม่ทันกับปริมาณของเสียมากมาย

         ประชาชนมีต้นทุนในการดูแลสุขอนามัย เพิ่มขึ่นอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้
        มลภาวะที่พบเห็นในปัจจุบัน  

       แยกได้เป็น กลุ่มใหญ่ๆ คือ อากาศ (ฝุ่นละออง หมอกควัน ไอเสีย เขม่า)

       สารอันตรายก๊าซพิษ ,ไอระเหยจากสารโลหะหลักในโรงงานอุตสาหกรรม

       น้ำเสีย สิ่งปนเปื้อนจากการใช้สารเคมีกำจัดศัตรูพืช และขยะพิษต่างๆ

      "การป้องกัน" จึงเป็นวิธีการเบื้องต้น ในการแก้ไขคุณภาพชีวิตแบบยั่งยืน

      ซึ่งในที่นี้เน้น อุปกรณ์เสริมสำหรับป้องกันโรคภัยจากการหายใจเข้า-ออกปกติ

      จากวิถีชีวิตของคนทำงาน, ดำรงค์ชีวิตในสังคมเมือง โดยเฉพาะเมืองใหญ่

      เมืองอตุสาหกรรม และสังคมชนบท เมื่อจำเป็นต้องใช้สารเคมีต่างๆในการผลิต

        "หน้ากากอนามัย"อุปกรณ์กรองอากาศ ที่เราคุ้นเคยในท้องตลาด ขนาดใหญ่

       ไม่สะดวกตอนใช้งาน เมื่อต้องพบปะผู้คน จึงมีตัวเลือกใหม่ กำเนิดขึ้น

       " เครื่องกรองอากาศแบบสอดจมูก (Nose Filter) "


          เครื่องกรองอากาศแบบสอดจมูก"ซารีว่า"(Nose Filter)  

        ได้ประดิษฐ์ขึ้น จากแนวความคิดของอาจารย์พงษ์วุฒิ สิทธิผล

        โดยหลักการใช้ระบบไส้กรอง มาเป็นตัวกลางทางผ่านของลมหายใจ

        ตัว"นวัตกรรม" นี้สามารถตอบโจทย์กับมลภาวะในปัจจุบันได้ดี

        มีตัวเลือกของแบบไส้กรอง ให้เหมาะสมกับลักษณะการใช้งาน

        ในราคาไม่แพง ที่คนไทยรักสุขภาพรับได้ คนที่ใช้อุปกรณ์นี้

        สามารถทำกิจกรรมต่างๆ ทั้งภายใน-ภายนอกสถานที่ ด้วยความมั่นใจ

        ท่ามกลางมลภาวะอากาศ,สิ่งปนเปลื้อนสารเคมี-เชื้อไรค ในสถานที่เสี่ยงมากมาย

                 "กรองอากาศบริสุทธิ์ ป้องกันโรคภัย มั่นใจเสมอ"

   Copyright © 2009   SARIWA NOSE FILTER,  All rights reserved. Powered by 108engine.com