• หน้าแรก
  • รุ่นรถยนต์/อีวี
  • รุ่นจักรยานยนต์
  • รุ่นรถแทรกเตอร์
  • รถเกี่ยวข้าว/Smart Farm
  • เครื่องยนต์อเนกประสงค์
  • ค้นหาผู้จำหน่าย
  • กระดานซื้อขาย/MotorShow
  • ข่าวเด่นรถยนต์Œ/รีวิวรถยนต์
  • ติดต่อโฆษณา

ข่าวรถแทรกเตอร์-เกษตรอัจฉริยะ | ข่าวรถยนต์-รถอีวี | ข่าวรถจักรยานยนต์-รถบิ๊กไบค์

โปรโมชั่น รถแทรกเตอร์ | โปรโมชั่น รถยนต์ | โปรโมชั่น รถจักรยานยนต์


สยามคูโบต้า ผนึก ดีป้า ปั้น “คูโบต้าต้นกล้าดิจิทัล”
สร้างเกษตรกรยุคดิจิทัล

 


นางวราภรณ์ โอสถาพันธุ์


MGR Online (21 ก.พ. 2021) [1961 Views]

สยามคูโบต้า ร่วมกับดีป้า ลงนามความร่วมมือโครงการ “คูโบต้าต้นกล้าดิจิทัล” มุ่งยกระดับภาคเกษตรกรรมไทยให้เข้มแข็ง ด้วยนวัตกรรมและเทคโนโลยี สู่การเกิดเกษตรกรยุคดิจิทัลที่เข้มแข็ง ตั้งเป้า 5 ปี หวังสร้างคูโบต้าต้นกล้าดิจิทัลแตะ 1,000 ราย ทั่วประเทศ สานต่อองค์ความรู้สู่เกษตรกรสมัยใหม่

นางวราภรณ์ โอสถาพันธุ์ กรรมการรองผู้จัดการใหญ่อาวุโส บริษัท สยามคูโบต้า คอร์ปอเรชั่น จำกัด เปิดเผยว่า สยามคูโบต้า ในฐานะผู้นำนวัตกรรมการเกษตรเพื่ออนาคต มีความมุ่งมั่นในการส่งเสริม สนับสนุน และพัฒนาภาคเกษตรของไทยให้มีความเข้มแข็ง ด้วยนวัตกรรมและเทคโนโลยี เพื่อให้เกษตรกรก้าวทันต่อยุคสมัยที่เปลี่ยนแปลงไป พร้อมทั้งการสร้างเกษตรกรรุ่นใหม่อย่างต่อเนื่อง ผ่านองค์ความรู้ต่างๆ ที่สยามคูโบต้าได้สร้างขึ้นล่าสุด สยามคูโบต้า ได้ลงนามความมือร่วมกับสำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล หรือดีป้า ในโครงการ “คูโบต้าต้นกล้าดิจิทัล” เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนให้เกิดการนำความรู้และเทคโนโลยีดิจิทัลไปประยุกต์ใช้ในภาคการเกษตรอย่างมีประสิทธิภาพ

โครงการคูโบต้าต้นกล้าดิจิทัล เป็นโครงการที่สยามคูโบต้าจะเข้าไปให้องค์ความรู้ สนับสนุนและส่งเสริมด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีดิจิทัลด้านการเกษตร เครื่องจักรกลการเกษตร และอุปกรณ์การเกษตร พร้อมทั้งสร้างแรงจูงใจให้คนรุ่นใหม่หันมาประกอบอาชีพเกษตรกรรมมากยิ่งขึ้น และสามารถนำไปปรับประยุกต์ใช้เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและยกระดับกระบวนการผลิตสินค้าเกษตรได้อย่างมีประสิทธิผล ร่วมถึงการผลักดันให้เกิดการแลกเปลี่ยนข้อมูลที่เป็นประโยชน์เกี่ยวกับภาคการเกษตรเพื่อนำไปสู่การบริการในลักษณะของ Data as a service

โดยมีเป้าหมายในการพัฒนาศักยภาพและองค์ความรู้ในด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีดิจิทัลภาคการเกษตรให้แก่นักศึกษาวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยี 44 แห่งทั่วประเทศ สู่การสร้างคูโบต้าต้นกล้าดิจิทัล 880 ราย ตลอดจนเกิดการต่อยอดถ่ายทอดองค์ความรู้สู่เกษตรกรอีกกว่า 2,640 ราย ภายในระยะเวลา 5 ปี


นายณัฐพล นิมมานพัชรินทร์

ด้านนายณัฐพล นิมมานพัชรินทร์ ผู้อำนวยการใหญ่ดีป้า กล่าวว่า ดีป้ามีภารกิจหลักในการมุ่งส่งเสริมให้เกิดการขับเคลื่อนประเทศไทยสู่ยุคเศรษฐกิจและสังคมดิจิทัล ด้วยเทคโนโลยีและนวัตกรรมดิจิทัลอย่างรอบด้าน ไม่เว้นแม้แต่ภาคการเกษตรที่เป็นอีกอุตสาหกรรมที่สำคัญของประเทศ ซึ่งการร่วมมือกับบริษัท สยามคูโบต้า คอร์ปอเรชั่น ในครั้งนี้จะเป็นการดำเนินการส่งเสริมและสนับสนุนให้เกิดการนำความรู้และเทคโนโลยีดิจิทัลไปประยุกต์ใช้ในภาคการเกษตรตามความเหมาะสม และพอเพียงอย่างมีแบบแผน เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดในการพัฒนาภาคการเกษตรไทย ทั้งลดความเหลื่อมล้ำ สร้างความมั่นคงทางระบบเศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรมของประเทศอย่างมีนัยสำคัญ และที่สำคัญคือการยกระดับทักษะให้บุคลากรในท้องถิ่นให้มีความรู้ความเข้าใจในด้านเศรษฐกิจดิจิทัล ต่อยอดความรู้ไปสู่การพัฒนาพื้นที่จริงได้ เกิดการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีหรือนวัตกรรมดิจิทัลในภาคอุตสาหกรรม ภาคการเกษตร และภาคธุรกิจ ตลอดจนสร้างโอกาสด้านรายได้ให้เกิดขึ้นอย่างเป็นรูปธรรม

การขับเคลื่อนเศรษฐกิจและสังคมดิจิทัล เป็นการขับเคลื่อนที่ต้องใช้การร่วมงานกันหลายภาคส่วน ไม่ใช้แค่เพียงหน่วยงาน หรือ บริษัทใดบริษัทหนึ่งเท่านั้น แต่รวมถึงความพร้อมของภาคประชาชนด้วย โดยความร่วมมือในครั้งนี้เป็นอีกความร่วมมือระหว่างหน่วยงานรัฐและเอกชนการส่งเสริมและถ่ายทอดองค์ความรู้ด้านดิจิทัลให้แก่ประชาชนอย่างรอบด้านเพื่อให้เกิดการประยุกต์ใช้ที่ตอบโจทย์ความต้องการที่มาจากความเข้าใจอย่างแท้จริงซึ่งประชาชนเป็นผู้เลือกเอง คิดเอง ทำเอง เพื่อให้เกิดความยั่งยืนต่อไป และเป็นประโยชน์สูงสุดต่อเศรษฐกิจและสังคมอย่างเป็นรูปธรรมต่อไป

ทั้งนี้ หวังให้ผู้เข้าร่วมโครงการได้นำความรู้และเทคโนโลยีดิจิทัลที่ได้จากการเรียนรู้ ไปปรับประยุกต์ใช้ในภาคการเกษตรให้เกิดความเหมาะสมและพอเพียงอย่างมีแบบแผน เกิดประโยชน์สูงสุดในการพัฒนาภาคการเกษตรของประเทศไทยให้เข้มแข็งและทันต่อยุคสมัยที่เปลี่ยนแปลงเข้าสู่ยุคดิจิทัลอย่างเต็มตัว ทั้งเป็นการลดความเหลื่อมล้ำ ตลอดจนสร้างความมั่นคงทางระบบเศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรมของประเทศอย่างมีประสิทธิภาพความคิดเห็นข่าวน่าสนใจ Hot News
สยามคูโบต้า คว้า2รางวัล "Marketing Award of Thailand 2021"
แทรกเตอร์ไร้คนขับ ควบคุมด้วย AI เกษตรกร สั่งการผ่านมือถือ
สยามคูโบต้า เคาะเป้าปีนี้ 6.3 หมื่นล้าน
เครื่องจักรกลการเกษตร ปี2565 ยังไปต่อ มูลค่า 84,600 ล้านบาท
เปิดตัว! จอบหมุน ฟาร์มเทค พรีเดเตอร์ แกร่ง แรง เร็ว
ฮอนด้าเปิดตัว New 500 Series จัดเต็ม
“ยามาฮ่า” ส่ง “R7” เติมเต็ม “Racing Series”
“ฟอร์ด เรนเจอร์” ใหม่ เปิดตัวครั้งแรกในโลก
ตลาดไทยหอมหวาน รถแบรนด์จีนต่อแถวบุก
รถเกี่ยวนวดข้าว อินเตอร์แบรนด์


รถเกี่ยวนวดข้าวไทย


ราคารถเกี่ยวนวดข้าว


รถแทรกเตอร์


ราคารถแทรกเตอร์

หมวดยานยนต์-แทรกเตอร์ โปรโมชั่น-ข่าวเด่น-รีวิว 108เอ็นจินดอทคอม
รถอีวี /รถจักรยานยนต์ไฟฟ้า โปรโมชั่นรถยนต์ /รถแทรกเตอร์ /จักรยานยนต์ หน้าแรก108engine.com
รถอีโคคาร์ ข่าวรถยนต์-รถไฟฟ้า ข้อตกลงการใช้งาน
รถกระบะ-รถอเนกประสงค์ ข่าวรถแทรกเตอร์-SMART FARM นโยบายความเป็นส่วนตัว
รถแทรกเตอร์ ข่าวรถจักรยานยนต์-รถบิ๊กไบค์ ติดต่อโฆษณา Advertise With Us
รถเกี่ยวนวดข้าว MOTOR SHOW / TRACTOR SHOW ติดต่อเรา Contact Us
รถจักรยานยนต์ ทัวร์ร้านค้ายานยนต์ทั่วไทย  
รถบิ๊กไบค์ รีวิว รถยนต์-รถอีวี  
เครื่องยนต์อเนกประสงค์ รีวิว รถจักรยานยนต์-รถบิ๊กไบค์  
Follow us
   
Copyright © 2000 - 2022  108Engine Dot Com All Rights Reserved
 
cheap air max|cheap air jordans|pompy wtryskowe|cheap huarache shoes| bombas inyeccion|cheap jordans|cheap sneakers|wholesale jordans|cheap china jordans|cheap wholesale jordans|cheap jordans|wholesale jewelry china